Ponowne OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko kierownicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

wpis w: Aktualności

Nabór na stanowisko Kierownik zespołu

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Minimum 5-letni staż pracy.
3. Znajomość przepisów prawa z zakresu: dozoru technicznego, prawo
budowlane, zamówienia publiczne, finansów publicznych.
4. Umiejętność organizacji własnej pracy.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
Wymagania dodatkowe:
1. Uprawnienia do obsługi i konserwacji kolei linowej i wyciągu
talerzykowego.
2. Uprawnienia do pracy na wysokości.
3. Prawo jazdy kat. B.
4. Umiejętność jazdy na nartach.
5. Umiejętność pracowania w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
– kierowanie działalnością OSR „Dzikowiec”,
– kierowanie pracami podległych pracowników względem maszyn i
urządzeń objętych dozorem TDT, w szczególności przygotowanie do badań
okresowych, kontrolnych i doraźnych,
– przygotowanie obiektu odpowiednio do sezonu letniego i zimowego,
– projektowanie regulaminów użytkowania, udostępniania
poszczególnych urządzeń, obiektów i tras,
– prowadzenie spraw serwisowych i konserwacyjnych zgodnie z
harmonogramem,
– projektowanie i realizacja planu finansowego OSR Dzikowiec,
– nadzór i rozliczanie kasy systemu kasowego.
Praca na obiekcie OSR „Dzikowiec” w pomieszczeniach budynku obsługi
ruch turystycznego oraz pozostałych technicznych pomieszczeniach, także na
zewnątrz przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Praca na wysokości. Praca
wiąże się z częstym kontaktem z ludźmi. Praca przy monitorze ekranowym.

SZCZEGÓŁY:
TUTAJ