Deklaracja dostępności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Sobieski.
 • E-mail: sport@osir-boguszow.eu
 • Telefon: 693844133

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach
 • Adres: ul. Olimpijska1
 • E-mail: dyrektor@osir-boguszow.eu
 • Telefon: +48748440305

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Olimpijska – biura OSiR i hala sportowa

obiekt nieprzystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i niewidomych.

ul. Olimpijska – stadion

obiekt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, nie posiada przystosowań dla osób niewidomych.

ul. Kusocińskiego – stadion

obiekt częściowo dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – szatnie i sanitariaty nieprzystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obiekt nie posiada przystosowań dla osób niewidomych.

ul. Bema – Moje Boisko Orlik 2012

obiekt w pełni dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich, nie posiada przystosowań dla osób niewidomych.

ul. Kosynierów – boisko wielofunkcyjne

obiekt w pełni dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, nie posiada przystosowań dla osób niewidomych.

ul. Wałbrzyska – korty i boisko do koszykówki

obiekt w pełni dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, nie posiada przystosowań dla osób niewidomych.