Uchwała Nr XXI / 130 / 08
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie zasad umieszczania reklam i pobierania opłat za ekspozycje reklam na terenie Gminy Boguszowa-Gorc.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a”, art. 40 ust 1 i 2 pkt. 3 i pkt. 4 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz 1591 z późn. zm.) art. 659 do art. 679 kodeksu cywilnego, Rada Miejska Boguszowa-Gorc uchwala co następuje:

§1

1. Reklamy mogą być eksponowane na terenach i obiektach będących mieniem komunalnym Gminy Boguszowa-Gorc po uzyskaniu zgody zarządcy nieruchomości.

2. Inwestor w celu uzyskania zgody zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim:
a) projekt plastyczny reklamy,
b) projekt techniczny sposobu mocowania lub posadowienia reklamy wykonany przez osobę uprawnioną1),
c) mapę sytuacyjno – wysokościową z naniesioną lokalizacją reklamy a w przypadku wykonania reklam wolnostojących mapę sytuacyjno – wysokościową z naniesioną lokalizacją reklamy i uzgodnieniem antykolizyjnym,
d) pozytywną opinię konserwatora zabytków w odniesieniu do reklam umiejscowionych na nieruchomościach będących zabytkami.

3. Po zbudowaniu reklamy, zarządzający nieruchomością lub obiektem zawiera z inwestorem umowę, która określa warunki ekspozycji reklamy.

§2

1. Udziela się opłaty za ekspozycję reklam, za 1 m2 powierzchni reklamy opłaty miesięcznej netto (plus VAT 22%) płatna z góry do 10 każdego miesiąca lub w terminie ustalonym przez strony umowy w wysokości podanej w poniższej tabeli z zachowaniem podziału na prowadzone działalności:

Prowadzona działalność

Reklamy zł

Zł. Za 1m2

Gastronomiczna,

Usługi turystyczne,

Hotelarskie

5,00 zł

Pozostała działalność2)

15,00 zł

2. Za reklamy o powierzchni mniejszej niż 0,5 m2 opłatę pobiera się jednorazowo w skali rocznej

3. Z opłat zwolnione są wszystkie tablice informacyjne, których umieszczanie nakazane jest ustawowo.

4. Opłaty za reklamy zamontowane bez zgody zarządcy nieruchomości lub bez wymaganych dokumentów, do czasu ich demontażu wynoszą 200% stawek określonych w § 2 pkt. 1.

§3

Opłatę za reklamy dla których sporządzono umowy przed wejściem w życie niniejszej uchwały będą zaktualizowane wg stawek określonych w tabeli w § 2 pkt. 1.

§4

Osoby fizyczne i prawne obciążone będą kosztami usunięcia reklam zamontowanych bez zgody zarządcy terenu lub budynku oraz wymaganych dokumentów.

§5

Stawki za reklamy dotyczące wyborów samorządowych i parlamentarnych będą ustalone indywidualnie w drodze negocjacji.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc. §7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 


 

Dla sponsorów

Przedsiębiorców zainteresowanych sponsorowaniem imprez prosimy o kontakt telefoniczy bądź mailowy.

 

Do pobrania logotyp OSiR Boguszów-Gorce w formie: